ثبت نام جشن فارغ التحصیلی۱- مبلغ جهت ثبت‌نام در جشن فارغ التحصیلی ۴۵۰.۰۰۰ ریال است.

۲- در صورت به حدنصاب نرسیدن مبلغ به متقاضی برگشت داده می‌شود.