انتخاب شهر:


متن را وارد کنید

اطلاعیه کلاسها

امتحان میان ترم درس الکترونیک صنعتی استاد آقای بیابانگرد  روز سه شنبه مورخ 97/09/20 در ساعت تشکیل کلاس ، برگزار می گردد. لازم به یادآوری است که امتحان از فصلهای 1 و 2 و 3 می باشد.

دانشجویان گرامی کلاس جبرانی درس سیگنالها و سیستمها  استاد خانم صمدپور   مورخ 97/09/24  ساعت 13:30تشکیل می شود.

 

 
 

 

آمار بازدید