مهندسی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته

مؤسسه آموزش عالی کادوس افتخار پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری را از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دارد.

 

چارت درسی