عدم تشکیل درس پرسپکتیو خانم شاه وردی

درس پرسپکتیو استاد شاه وردی در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد.ارسال شده توسط : مدیر سایت