اردوی یک روزشاد ویژه دانشجویان پسر

ویژه دانشجویان پسر موسسه

برگزاری گردش یکروزه توسط مرکزمشاوره موسسه آموزش عالی کادوس

روزپنج شنبه 96/4/22        مقصد قلعه رودخان

ساعت حرکت: 8:30      ساعت برگشت ازقلعه رودخان: 16:30  

 

 مرکزمشاوره موسسه آموزش عالی کادوس درنظردارد گردش یک روزه ای تحت عنوان "یک روزشاد" برای دانشجویان پسربرگزارنماید.

به دلیل محدودیت اولویت با دانشجویان سال آخر وبراساس زمان ثبت نام دراردو می باشد.

هیچ هزینه ای از دانشجویان جهت شرکت در یک روزشاد گرفته نمی شود.

ثبت نام برای عموم دانشجویان امکان پذیر خواهد بود. نهایت سعی ما بر این است که بتوانیم این برنامه را برای تمامی دانشجویانی که ثبت نام می کنند برگزار نماییم. منتهی ممکن است به دلیل محدودیت ناچاراً بخشی از دانشجویان با الویت اعلام شده در برنامه شرکت داشته باشند. لذا خواهشمندیم آن دسته از دانشجویان که مصمم به شرکت در این برنامه هستند، نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

توجه : چنانچه دانشجویی پس ازثبت نام، به هردلیلی دریک روزشاد شرکت ننماید، جریمه انصراف دریافت می گردد.

جهت ثبت نام ودریافت اطلاعات تکمیلی، درساعات کاری کتابخانه (10 الی 13) حداکثر تا تاریخ 20تیرماه به خانم نوروزی مراجعه نمایید.

در صورت نامساعد بودن شرايط جوي و عدم برگزاري برنامه، روز قبل از اردو از طريق سایت موسسه وکانال مرکزمشاوره موسسه به دانشجويان ثبت نام كننده اطلاع رساني خواهد شد.

ثبت نام قطعي منوط به  مراجعه حضوري وتكميل فرم ثبت نام مي باشد. به درخواست های تلفنی وخارج ازساعت های اعلام شده ترتیب اثرداده نمی شود.

روزشادی را برای شما عزیزان آرزومندیم.

مرکزمشاوره موسسه آموزش عالی کادوس

 ارسال شده توسط : مدیر سایت