لینک پرداخت هزینه صدور مدارک تحصیلی (تاییدیه تحصیلی و دانشنامه)

لطفا پس از ورود به صفحه مورد نظر بر روی آیتم پرداخت کلیک کرده و گزینه تاییدیه تحصیلی یا دانشنامه موسسات غیرانتفاعی را انتخاب و نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نمایید

ورود به صفحه پرداخت

 ارسال شده توسط : مدیر سایت