تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم یزدانی

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به استاد خانم یزدانی روز شنبه مورخ 96/04/31 ساعت 10 صبح در مؤسسه حضور بهمرسانید.ارسال شده توسط : مدیر سایت