تاریخ تحویل پروژه های مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- سازه

دانشجویان گرامی تاریخ تحویل پروژه به شرح زیر می باشد:

1- آقای دکتر کریمی- روز یکشنبه مورخ 96/04/25 ساعت 8:30 صبح

2- آقای دکتر معز- روز دوشنبه مورخ 96/04/26 ساعت 11 صبحارسال شده توسط : مدیر سایت