تحویل پروژه و کارآموزی استاد آقای قربانزاده

دانشجویان گرامی جهت تحویل کارآموزی به استاد آقای قربانزاده، روز شنبه مورخ 96/04/31 ساعت 10 صبح در ساختمان سعدی حضور بهمرسانید.ارسال شده توسط : مدیر سایت