جدول شهریه در نمیسال اول سال تحصیلی 97-96 برای ورودی های 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال شده توسط : بخس مالی