برگزاری جلسه دفاع از پروژه ساخت موتورسیکلت

برگزاری جلسه دفاع از پروژه ساخت موتورسیکلت با حضور ریاست و معاونت اداری و مالی موسسه و همچنین برخی اساتید گروه مکانیک در تاریخ 4 شهریور 96ارسال شده توسط : مدیر سایت