زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کلیه دانشجویان ورودی 93 مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته جهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی و ثبت نام به اداره آموزش مراجعه نمایند. 

 

روز

  تاريخ

زمان انتخاب واحد

مقطع

یکشنبه

96/06/12

8 صبح لغايت 12 شب

کلیه مقاطع تحصیلی

  (کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد)

دوشنبه

96/06/13

سه شنبه

96/06/14

چهارشنبه

96/06/15

پنجشنبه

96/06/16

 

شروع کلاسها: روز شنبه مورخ 96/06/25

 

تــذكر:  

1-   مسئوليت عدم ثبت نام در تاريخ­هاي اعلام شده به عهده دانشجو است.

2-  رعايت كليه پيش نيازها و هم نيازها الزامي است.

3- مسئوليت هرگونه جابجايي و تغيير كلاس پس از انتخاب واحد و زمان حذف و اضافه بعهده دانشجو مي باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش