اطلاعیه امور مالی دانشجویان در نمیسال اوّل سال تحصیلی 97-96ارسال شده توسط : بخس مالی