مشخصات خوابگاه های خودگردان (غیردولتی)

برای مشاهده لیست خوابگاه های خودگران داری مجوز و تحت ضوابط دانشگاه گیلان اینجا کلیک کنید.ارسال شده توسط : مدیر سایت