ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه بهمراه راهنمای استفاده از تسهیلات برای نیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96

ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه برای نیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96

دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سامانه دانشجویی صندوق رفاه جهت ثبت نام اولیه وام نیمسال دوّم اقدام نمایند. بدیهی است پس از مشخص شدن میزان تسهیلات از سوی آن صندوق محترم افراد واجد شرایط انتخاب و معرفی خواهند شد خواهشمند است از مراجعه حضوری برای درخواست وام  به موسسه پرهیز کنید . الویت وام برای دانشجویان مستعد کم بضاعت می باشد.( راهنمای تسهیلات ، فرم های وام و راهنمای ثبت نام وام به شرح زیر می باشد ) خواهشمند است به منظور تسریع در امور پرداخت با مطالعه دقیق راهنما و مراحل ثبت نام وام، جهت ثبت نام وام شهریه دانشجویی اقدام نمایید.

جدول زمان بندی پرداخت تسهیلات نمیسال دوّم سال تحصیلی 97-96
ردیف نوع وام  پایان بازه ثبت نام 
1 وام شهریه  96/12/25
حداکثر مبالغ مصوب  سال تحصیلی 97-96
ردیف نام وام  ضوابط پرداخت مبلغ مصوب (ریال)
1 وام شهریه غیرانتفاعی کاردانی و کارشناسی 3,000,000
کارشناسی ارشد ناپیوسته 11,500,000

راهنمای تسهیلات

شرایط و نحوه ثبت نام وام های دانشجویی برای نیمسال دوّم 96-97

راهنمای ثبت نام وام دانشجویی در پورتال دانشجویی برای نیمسال دوّم 97-96

دانلود فرمها

دانلود نمونه گواهی کسر از اقساط

با تشکر امور مالی و صندوق رفاه دانشجویان موسسه

 ارسال شده توسط : بخس مالی