ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه بهمراه راهنمای استفاده از تسهیلات برای نیمسال اوّل سال تحصیلی 97-96

ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه برای نیمسال اوّل سال تحصیلی 97-96

ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 97-96 تقویم زمانی پرداخت تسهیلات رفاهی  در سال آتی  به انضمام جدول مبالغ مصوب سال 97-96 براساس آخرین مصوبات هیات امنای صندوق ، راهنمای تسهیلات ، فرم های وام و راهنمای ثبت نام وام از این قسمت قابل مشاهده و دانلود می باشد خواهشمند است به منظور تسریع در امور پرداخت ، ضمن رعایت بازه زمانی تعیین شده و مطالعه دقیق راهنما و مراحل ثبت نام وام، جهت ثبت نام وام شهریه دانشجویی اقدام نمایید.

جدول زمان بندی پرداخت تسهیلات نمیسال اول سال تحصیلی 97-96
ردیف نوع وام  پایان بازه ثبت نام 
1 وام شهریه  96/08/20
مبالغ مصوب  سال تحصیلی 97-96
ردیف نام وام  ضوابط پرداخت مبلغ مصوب (ریال)
1 وام شهریه غیرانتفاعی کاردانی و کارشناسی 3,000,000
کارشناسی ارشد ناپیوسته 11,500,000

راهنمای تسهیلات

شرایط و نحوه ثبت نام وام های دانشجویی برای نیمسال اوّل96-97

راهنمای ثبت نام وام دانشجویی در پورتال دانشجویی برای نیمسال اول97-96

دانلود فرمها

دانلود نمونه گواهی کسر از اقساط

با تشکر امور مالی و صندوق رفاه دانشجویان موسسه

 ارسال شده توسط : بخس مالی