اطلاعیه مهم تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسیارسال شده توسط : مدیر سایت