کلاس جبرانی درس متره و برآورد استاد خانم ثنایی

دانشجویان گرامی کلاس جبرانی درس متره و برآورد استاد خانم ثنایی روز چهارشنبه مورخ 96/08/24     ساعت 10 الی 11:30 برگزار می شود.ارسال شده توسط : پخش آموزش