عدم تشکیل کلاس مدارهای الکتریکی2 استاد آقای جواشی

دانشجویان گرامی کلاس مدارالکتریکی2 استاد آقای جواشی روز پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.ارسال شده توسط : پخش آموزش