تاریخ امتحان میان ترم و کلاس جبرانی استاد آقای سلمان پور

دانشجویان گرامی امتحان میان ترم درس فیزیک الکترونیک استاد آقای سلمان پور روز سه شنبه مورخ 96/09/14 برگزار می گردد.

 

در ضمن تاریخ و ساعت تشکیل کلاسهای جبرانی به شرح زیر می باشد:

 

درس مدارهای مجتمع نوری روز پنجشنبه  مورخ 96/09/16 ساعت 14:30 الی 16:30 در کلاس شماره 5

درس فیزیک الکترونیک روز پنجشنیه مورخ 96/09/16 ساعت 16:30 الی 19:30 در کلاس شماره 5ارسال شده توسط : پخش آموزش