تاریخ برگزاری امتحان درس الکترونیک1 استاد آقای قربانی

دانشجویان گرامی امتحان میان ترم درس  الکترونیک1 -الکترونیک عمومی و تحلیل مدارهای الکترونیکی- استاد آقای قربانی روز پنجشنبه مورخ 96/09/16

ساعت 14 برگزار می شود. 

لازم به ذکر است این امتحان 4 نمره از 20 نمره پایان ترم را به خود اختصاص می دهد و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله از دست دادن 4 نمره خواهد بود.ارسال شده توسط : پخش آموزش