چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی- دانشگاه قم

بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند جهت شرکت در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی در تاریخ 14 اسفند ماه سال 1396 در دانشگاه قم به آدرس http://t.me/religionconf مراجعه نمایید.ارسال شده توسط : پخش آموزش