کلاس جبرانی درس خطوط انتقال مخابراتی استاد آقای صابری

دانشجویان گرامی کلاس جبرانی درس خطوط انتقال مخابراتی استاد آقای صابری روز سه شنبه مورخ 96/12/22 ساعت 18:15-16:45 برگزار می شود.ارسال شده توسط : پخش آموزش