آخرین جلسه ژوژمان طرح رساله نهایی

نظر به مساعدت مدیر محترم آموزش، آخرین جلسه ژوژمان طرح رساله نهایی در تاریخ 97/01/28 برگزار می شود. لذا دانشجویانی که قصد دفاع در این تاریخ را دارند، بایستی حداکثر تا تاریخ 97/01/21 نسبت به تکمیل مدارک خود نزد کارشناس محترم آموزش (سرکار خانم درخشان) اقدام نمایند.

مدیر گروه معماری- آقای رشیدی

 

مدارک لازم:

فرم (ج) (فرم ثبت مراجعات حضوری و پیشرفت طرح رساله نهایی) که به تأیید استاد محترم راهنما و مدیر گروه رسیده باشد.

فرم (د) (فرم نظر اداره آموزش و مجوز دفاع) که به تأیید اداره محترم آموزش رسیده باشد.

فرم (ه) (تعهد اصالت پروژِه) که توسط دانشجو تکمیل شده باشد.

یک نسخه از رساله نهایی که صحافی نشده باشد.

یک نسخه از کارنامه آموزشی تا تاریخ دفاعارسال شده توسط : پخش آموزش