واریز بدهی شهریه باقی مانده و دریافت کارت امتحان

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند با توجه به اين كه كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 از تاريخ  97/03/01  قابل دريافت از سامانه امورآموزشي مؤسسه مي باشد و به جهت اطلاع از تاريخ دقيق برنامه امتحاني و شماره هاي صندلي امتحانات مربوطه و حضور در امتحان طبق برنامه، ضروري است از تاریخ 97/02/15 نسبت به واريز بدهي شهريه باقی مانده خود به صورت الكترونيكي  اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت مسئوليت عدم دريافت كارت ورود به جلسه امتحان و عواقب ناشی ازآن بعهده دانشجو مي باشد.                                                                                                                                                                 ارسال شده توسط : پخش آموزش