کلاس تئوری ورزش و تربیت بدنی1 خواهران

دانشجویان گرامی کلاس تئــوری دروس تربیت بدنی1 و ورزش خواهران، استاد خانم بابائی، روز دوشنبه مورخ 97/02/31 ساعت 13:30-12 در آتلیه3  برگزار می شود.

حضور الزامی است.

 ارسال شده توسط : پخش آموزش