عدم تشکیل کلاس زبان خارجه استاد خانم انصاری

دانشجویان گرامی کلاس درس زبان خارجه استاد خانم انصاری روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 تشکیل نمی شود.ارسال شده توسط : پخش آموزش