تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم فخاری

 دانشجویان گرامی  تحویل پروژه و کارآموزی به استاد خانم فخاری روز دوشنبه مورخ 97/05/15 ساعت 9 صبح می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش