تحویل پروژه و کارآموزی استاد آقای قربانی

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه و کارآموزی به استاد آقای قربانی روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 ساعت 9 صبح در مؤسسه حضور بهمرسانید. ارسال شده توسط : پخش آموزش