تحویل پروژه و کارآموزی استاد آقای کوچکی

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه و کارآموزی به استاد آقای کوچکی روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 ساعت 9 صبح در مؤسسه حضور بهمرسانید. ارسال شده توسط : پخش آموزش