تحویل پروژه دروس مدارهای مجتمع نوری و تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمرسانا

دانشجویان گرامی آخرین مهلت تحویل پروژه دروس مدارهای مجتمع نوری و تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمرسانا  به استاد آقای دکتر سلمان پور روز یکشنبه مورخ 97/04/24 ساعت 11 می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش