اطلاعیه امور مالی دانشجویان در نمیسال اوّل سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه شهریه  دانشجویان در نمیسال اوّل سال تحصیلی 98-97

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جهت انتخاب واحد در نمیسال اوّل سال تحصیلی 98-97 با توجه به تقویم آموزشی مؤسسه مبلغ علی الحساب برای دانشجویان مقاطع  کارشناسی و کاردانی به میزان  5/000/000 ریال  و  برای دانشجویان مقطع ارشد به میزان  10/000/000 ریال تعیین گردیده است . لذا قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت آنلاین مبلغ ذکر شده و بدهی از قبل خود را از طریق سایت مؤسسه اقدام فرمایند .  ارسال شده توسط : بخس مالی