مراحل دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول- اربعین 97ارسال شده توسط : پخش آموزش