تاریخ تحویل پروژه طرح نهایی گروه معماری

دانشجویان گرامی تاریخ تحویل پروژه طرح نهایی روز شنبه مورخ 97/07/21 می باشد. توجه داشته باشید که تاریخ اعلام شده آخرین مهلت تحویل طرح نهایی می باشد.ارسال شده توسط : پخش آموزش