امتحان نهایی واحد تربیت بدنی1 و ورزش برادران - نیمسال اول 98-97

دانشجویان گرامی امتحان نهایی واحد تربیت بدنی1 و ورزش برادران با استاد آقای واقفی روز یکشنبه مورخ 97/09/18 برگزار می شود. حضور دانشجویان الزامی است.ارسال شده توسط : پخش آموزش