امتحان نهایی واحد تربیت بدنی و ورزش خواهران- نیمسال اول 98-97

دانشجویان گرامی امتحان نهایی واحد تربیت بدنی1 و ورزش خواهران با استاد خانم بابایی روز دوشنبه مورخ 97/09/19 برگزار می شود. حضور دانشجویان الزامی است.ارسال شده توسط : پخش آموزش