دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول 98-97

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند با توجه به اين كه كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 از تاريخ  97/10/01  قابل دريافت از سامانه امورآموزشي مؤسسه مي باشد و به جهت اطلاع از تاريخ دقيق برنامه امتحاني و شماره­ هاي صندلي امتحانات مربوطه و حضور در امتحان طبق برنامه، ضروري است نسبت به واريز بدهي شهريه باقی مانده خود به صورت الكترونيكي  اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت مسئوليت عدم دريافت كارت ورود به جلسه امتحان و عواقب ناشی ازآن بعهده دانشجو مي باشد.                                                                                                                                                                 

 ارسال شده توسط : پخش آموزش