تحویل پروژه درس طراحی معماری3 -استاد آقای دکتر مهرگانی

دانشجویان گرامی جهت تحویل پروژه درس طراحی معماری3 استاد آقای دکتر مهرگانی روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 ساعت 10 صبح در آتلیه 1 معماری، حضور بهم رسانید. ارسال شده توسط : پخش آموزش