روزها و ساعات کاری مؤسسه در ماه های تیر و مرداد سال 98

از 98/04/09  لغایت  98/04/31

ساعت 8  الی 13   (از شنبه تا چهارشنبه)
 

از 98/05/01  لغایت  98/05/31

ساعت 8  الی 13  (روزهای یک شنبه- دوشنبه- سه شنبه)

 

 ارسال شده توسط : پخش آموزش