دریافت فایل های جزوات مربوط به دروس رشته مهندسی کامپیوتر

لینک دریافت فایل

رشته/مقطع

نام استاد

نام درس

جزوه نیمسال دوم 99-98

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مهندس اکبری

زبان ماشین واسمبلی

جزوه نیمسال دوم 99-98

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مهندس اکبری

محیط های چند رسانه ای

جزوه نیمسال دوم 99-98

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مهندس اکبری

برنامه سازی سیستم

جزوه نیمسال دوم 99-98

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مهندس اکبری

مهندسی اینترن

جزوه جلسه 99/02/08 الگوریتم مهندسی کامپیوتر خانم رستم تاش طراحی الگوریتم
جزوه جلسه99/02/01 طراحی الگوریتم مهندسی کامپیوتر خانم رستم تاش طراحی الگوریتم
جزوه 99/01/25 طراحی الگوریتم مهندسی کامپیوتر خانم رستم تاش طراحی الگوریتم
جزوه جلسه 99/01/25 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر خانم رستم تاش شبیه سازی
جزوه جلسه 99/02/01
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
خانم رستم تاش
شبیه سازی
جزوه جلسه 99/02/08
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر
خانم رستم تاش
شبیه سازی

لطفا جهت دریافت (دانلود)فایل مورد نظر برروی لینک آبی رنگ جلو هردرس کلیک نمایید.

 


 ارسال شده توسط : مدیر سایت