جزوات مربوط به کلاسهای خانم یاقوتی

نام درس نام استاد لینک دانلود فایل
سیستم های خبره خانم یاقوتی فیلم  جلسه 99/02/14قسمت اول
سیستم های خبره خانم یاقوتی فیلم  جلسه 99/02/14قسمت دوم
سیستم های خبره خانم یاقوتی جزوه جلسه 99/02/14
سیستم های خبره خانم یاقوتی جزوه جلسه 99/02/07
سیستم های خبره خانم یاقوتی جزوه جلسه 99/01/31
سیستم های خبره خانم یاقوتی جزوه جلسه 99/01/24

 ارسال شده توسط : مدیر سایت