جزوات مربوط به جلسات دروس فیزیک مکانیک وفیزیک الکتریسیته( استاد خانم ندایی)

نام درس نام استاد لینک دانلود فایل
فیزک الکتریسیته خانم ندایی جلسه7و8
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جلسه6
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جلسه5
فیزیک مکانیک خانم ندایی جلسه های 6و 7و8
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جزوه جلسه های 99/01/25 و99/02/01
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جزوه جلسه های99/02/08 و99/02/15
فیزیک مکانیک خانم ندایی جزوه جلسه های 99/01/27 و99/03/02
فیزیک مکانیک خانم ندایی جزوه جلسه های99/02/10 ،99/02/17 و99/02/24

 ارسال شده توسط : مدیر سایت