جزوات مربوط به جلسات دروس فیزیک مکانیک وفیزیک الکتریسیته( استاد خانم ندایی)

نام درس نام استاد لینک دانلود فایل
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جزوه جلسه های 99/01/25 و99/02/01
فیزیک الکتریسیته خانم ندایی جزوه جلسه های99/02/08 و99/02/15
فیزیک مکانیک خانم ندایی جزوه جلسه های 99/01/27 و99/03/02
فیزیک مکانیک خانم ندایی جزوه جلسه های99/02/10 ،99/02/17 و99/02/24

 ارسال شده توسط : مدیر سایت