لینک دانلود جلسات برگزار شده زبان تخصصی استاد خانم یزدانی

نام درس نام استاد   لینک کلاس
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه اول
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه دوم
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه سوم
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه چهارم
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه پنجم
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه ششم
زبان تخصصی خانم یزدانی   جلسه هفتم

 ارسال شده توسط : مدیر سایت