اطلاعیه تعطیلی کارکنان موسسه آموزش عالی کادوس در هفته اول آذر 99ارسال شده توسط : بخس مالی