"اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات ترم 991 "ارسال شده توسط : بخس مالی