مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فنی و حرفه ای بر اساس سوابق تحصیلی بهمن سال 1399ارسال شده توسط : بخس مالی