دانلود کلاس های افلاین فیزیک حرارت جلسه 5 ،مغناطیس جلسه 6وفیزیک مکانیک جلسه ششم استاد خانم ندایی

فیزیک مکانیک جلسه 6

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

فیزیک مغناطیس جلسه6

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

فیزیک حرارت جلسه5

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

 ارسال شده توسط : مدیر سایت