" اطلاعیه تکمیلی پرداخت شهریه در نمیسال اول تحصیلی 1401-1400"ارسال شده توسط : بخس مالی