مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فنی و حرفه ای سال 1400ارسال شده توسط : بخس مالی